Ochrana osobných údajov 

Či už ste našimi stálymi zákazníkmi, alebo ste navštívili naše stránky www.iscygnus.sk prvýkrát, môže z našej strany dôjsť k spracovaniu vašich osobných údajov. Radi by sme vás však ubezpečili, že ochrana vášho súkromia bude vždy našou prioritou, pri spracovaní osobných údajov sa riadime platnou právnou úpravou a dbáme na ich maximálnu bezpečnosť. Nižšie nájdete informácie okrem iného o tom, aké údaje o vás máme, prečo ich zhromažďujeme a čo s nimi robíme.

Identita prevádzkovateľa a jeho kontaktné údaje

Vaše osobné údaje spracovávame v pozícii ich prevádzkovateľa, naše identifikačné a kontaktné údaje sú nasledujúce:

Prevádzkovateľ: IRESOFT SK s.r.o.
IČO: 55806538
Sídlo: Sládkovičova 861/2, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré mesto
Registrovaný pri: Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., oddiel: Sro, vložka č. 173179/B
E-mail: gdpr@iresoft.sk

Podmienky používanie internetových stránok

Všeobecné ustanovenia

Prevádzkovateľom internetových stránok www.iscygnus.sk je spoločnosť IRESOFT SK s.r.o., so sídlom Sládkovičova 861/2, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré mesto, registrovaná pri Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., oddiel: Sro, vložka č. 173179/B (ďalej len „prevádzkovateľ“), ktorá je v súlade sa zák. č. 121/2000 Zb., autorský zákon, v platnom znení, oprávnená vykonávať majetkové práva k týmto stránkam.

Prevádzkovateľovi náležia všetky práva vyplývajúce z licencie podľa autorského zákona k vlastnému obsahu stránok vrátane textu a ich dizajnu, technických náčrtov, grafiky, všetkých vyobrazení na týchto stránkach, ako aj k výberu a spôsobu usporiadania súborov obsiahnutých na týchto internetových stránkach.

Prevádzkovateľ týmto vydáva podmienky pre využívanie internetových stránok www.iscygnus.sk (ďalej len „Podmienky“). Internetové stránky www.iscygnus.sk sú bezplatne verejne prístupné a ich využívanie sa riadi týmito podmienkami.

Spôsob používania

Používateľ sa zaväzuje, že sa pri používaní stránok www.iscygnus.sk bude riadiť predpismi platnými na území Slovenskej republiky, dobrými mravmi a týmito podmienkami a nebude akokoľvek poškodzovať dobré meno prevádzkovateľa ani ostatných používateľov. Používateľ sa zaväzuje, že najmä nebude:

 • zasahovať do bezpečnosti, technickej podstaty alebo obsahu internetových stránok www.iscygnus.sk alebo ich inak zneužívať,
 • zasahovať do používania týchto stránok zo strany iných používateľov,
 • využívať stránky na rozosielanie nevyžiadaných správ (spam), reťazových správ,
 • zasielať na tieto stránky správy obsahujúce vírusy alebo akékoľvek nebezpečné či škodlivé programy,
 • vytvárať falošné správy (fake) s cieľom falšovať identitu odosielateľa či sa pokúšať preniknúť na účet iných používateľov,
 • pokúšať sa získať prístup k tým častiam stránok www.iscygnus.sk, ktoré sú vylúčené z používania verejnosti,
 • šíriť na týchto internetových stránkach správy či materiály porušujúce platné právne predpisy Slovenskej republiky či Európskej únie.

Obmedzenie zodpovednosti prevádzkovateľa

Obsah internetových stránok www.iscygnus.sk má iba informatívny a nezáväzný charakter. Prevádzkovateľ neručí za správnosť a úplnosť informácií na týchto internetových stránkach. Zverejnenie akýchkoľvek údajov a informácií na týchto stránkach, s výnimkou týchto podmienok, nemá povahu žiadneho právneho úkonu smerujúceho k vzniku právneho vzťahu medzi prevádzkovateľom a používateľom, ak nebude v jednotlivých prípadoch výslovne uvedené inak.

Prevádzkovateľ môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia vykonávať zmeny informácií na týchto stránkach.

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek prípadné škody, ktoré používateľom môžu vzniknúť v súvislosti s používaním internetových stránok www.iscygnus.sk.

Prevádzkovateľ taktiež nenesie žiadnu zodpovednosť za reklamu, popr. inú formu propagácie vykonávanú akýmkoľvek tretím subjektom prostredníctvom stránok www.iscygnus.sk.

Prevádzkovateľ ďalej nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah webových stránok patriacich tretím subjektom, ktoré je možné navštíviť prostredníctvom stránok www.iscygnus.sk.

Odkazy na tieto webové stránky

Pretože odkazy považujeme za užitočné, umožňujeme vám vytvárať na iných webových stránkach odkazy na tieto webové stránky. Ak nie je výslovne dojednané inak, keď poskytnete niekomu odkaz na tieto webové stránky, musíte dodržať nasledujúce podmienky a všetky príslušné zákony:

 • môžete odkazovať na materiály, ale nesmiete žiadne materiály kopírovať,
 • nesmiete vytvárať zdanie, že prevádzkovateľ poskytuje záštitu alebo je spojený s akýmikoľvek webovými stránkami, ktoré na tieto webové stránky odkazujú, alebo akýmikoľvek produktmi, službami či obsahom, ktorý je k dispozícii prostredníctvom takej webovej stránky,
 • nesmiete vytvárať skreslenú predstavu v súvislosti so svojím vzťahom s prevádzkovateľom,
 • nesmiete prezentovať nepravdivé alebo zavádzajúce informácie o prevádzkovateľovi či jeho produktoch a službách,
 • webové stránky, ktoré na tieto webové stránky odkazujú, nesmú obsahovať obsah, ktorý by sa mohol považovať za urážlivý, kontroverzný alebo proti dobrému vkusu; a
 • webové stránky, ktoré na tieto webové stránky odkazujú, smú obsahovať iba obsah, ktorý je vhodný pre všetky vekové skupiny.

Elektronická komunikácia

Keď navštevujete tieto webové stránky alebo zasielate e-maily prevádzkovateľovi, uskutočňujete elektronickú komunikáciu s prevádzkovateľom. Môžeme vám odpovedať e-mailom alebo umiestnením oznámenia na tieto webové stránky. Súhlasíte s tým, že všetky také oznámenia, vyhlásenia a ďalšia komunikácia, ktorú vám prevádzkovateľ elektronicky poskytne, uspokojí akékoľvek právne požiadavky na to, aby táto komunikácia prebehla písomne.

 Spracovanie osobných údajov

Všetko spracovanie vašich osobných údajov realizujeme (1) s vaším súhlasom alebo (2) ak je to nutné na splnenie našich zmluvných alebo zákonných povinností alebo (3) s cieľom naplniť naše oprávnené záujmy, najmä zaistiť chod týchto stránok, chod našich produktov a našej spoločnosti. Podrobné informácie o rozsahu a účeloch spracovania sú uvedené nižšie.

Vaše údaje spracovávame iba v rámci Českej republiky, v žiadnom prípade ich nepredávame tretím osobám, ani ich neposkytujeme nikomu ďalšiemu, ak to nie je nevyhnutné. Niekedy sa však môže stať, že potrebujeme so spracovaním pomôcť, lebo nie všetko dokážeme sami. V takých prípadoch pre nás spracovávajú vaše osobné údaje naši dlhodobí a dôveryhodní partneri, prísne viazaní zmluvnými a zákonnými povinnosťami v oblasti ochrany osobných údajov, ktorých si starostlivo vyberáme a priebežne ich preverujeme. Vaše osobné údaje tak vždy spracovávajú výhradne na účely, na ktoré im ich poskytujeme.

Za každých okolností si však môžete byť istí, že nami spracovávané údaje sú pod stálou fyzickou, elektronickou a procedurálnou kontrolou a naša spoločnosť disponuje modernými kontrolnými, technickými a bezpečnostnými mechanizmami zaisťujúcimi maximálnu možnú ochranu spracovania údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením, ako aj pred iným možným zneužitím.

Online kontaktovanie (kontaktný formulár)

Prostredníctvom kontaktného formulára si uložíme vami uvedené kontaktné údaje, pričom je, prosím, nutné, aby ste uviedli minimálne všetky povinné údaje, aby sme sa k vášmu dopytu mohli vyjadriť. Všetky ostatné údaje môžete uviesť a nemusíte, pričom v prípade ich uvedenia nám komunikáciu s vami veľmi uľahčíte. Vaše zadané osobné údaje nevyužijeme na žiadne iné účely a neposkytneme ich nikomu ďalšiemu.

Naše produkty

Väčšinu našich produktov predstavujú nástroje, ktoré našim klientov umožňujú bezpečné a efektívne spracovanie osobných údajov, pričom náš vzťah k týmto spracovávaným údajom sa líši od typu technológie využívanej pre jednotlivé produkty.

Produkty on premise

Ak od nás využívate produkt, ktorý funguje na báze on premise, tak, prosím, vedzte, že vzhľadom na to, že tieto počítačové programy sú inštalované a prevádzkované iba u vás a na vašej vlastnej infraštruktúre, a ani inak nedochádza pri používaní počítačových programov vami z našej strany k spracovaniu osobných údajov, nevystupujeme vo vzťahu k osobným údajom spracovávaným vďaka týmto produktom (počítačovým programom) v pozícii sprostredkovateľa. Z uvedeného vyplýva, že zodpovednosť za zaistenie adekvátnej ochrany osobných údajov nesiete v plnom rozsahu vy, pričom najmä musíte zaistiť splnenie všetkých s tým spojených povinností, t. j. v prvom rade povinností vyplývajúcich z platnej a účinnej právnej úpravy. S ohľadom na spôsob prevádzkovania týchto produktov on premise tak berte, prosím, na vedomie, že z našej pozície ani nemôžeme niesť zodpovednosť za bezpečnosť osobných údajov spracovávaných týmito počítačovými programami vami.

Cloudové riešenia

V prípade, že už od nás využívate cloudové riešenie niektorého z našich produktov, prípadne sa pre ich obstaranie zatiaľ iba rozhodnete, tak majte na pamäti, že v prípade týchto produktov dochádza k ich poskytovaniu prostredníctvom tzv. cloud computingu. Cloud computingom sa rozumie podoba služby, vďaka ktorej sú servery, úložiská, a samotné aplikácie dostupné vzdialene na sieti, a nezaťažujú tak hardvér ani softvér vašich zariadení, s ktorými do služby vstupujete. Údaje, ktoré pomocou našich cloudových produktov spracovávate, tak úplne alebo čiastočne automatizovaným spôsobom zhromažďujeme a ukladáme na cloude, vďaka čomu sú dané údaje pre vás kedykoľvek dostupné, a vy tak môžete kedykoľvek s produktom pracovať a vykonávať individuálne či hromadné ukladanie, doplňovanie, upravovanie či odstraňovanie spracovávaných údajov. Za podmienok uvedených v konkrétnej licenčnej zmluve pre jednotlivé produkty tak údaje na cloude zálohujeme a v prípade potreby takto zálohované údaje za dojednaných podmienok tiež obnovujeme.

Ak teda využívate naše cloudové služby, tak vlastníte práva k údajom, ktoré prostredníctvom týchto programov spracovávate, a to ako prevádzkovateľ osobných údajov. Všetko spracovávanie osobných údajov a ďalších dát, ktoré počas využívania produktu uskutočníte, musí byť v súlade s platnými zákonmi. Inými slovami, iba Vy musíte zaistiť, že spracovanie osobných údajov prebieha v súlade s nariadením GDPR. V súlade s vyššie uvedeným vystupujeme voči spracovávaným údajom na cloude v pozícii sprostredkovateľa, pričom našou úlohou je spracovávať všetky osobné údaje, ktoré do cloudu v rámci používania daného produktu uložíte, a to vždy iba podľa vašich pokynov a iba pre vás. Spracovanie osobných údajov v zmysle predchádzajúcej vety tak z našej strany prebieha výlučne s cieľom umožniť riadne využívania cloudovej služby zákazníkom, pričom my k vašim údajom nemáme priamy samostatný prístup a s týmito údajmi nijak ľubovoľne nepracujeme. A konečne, čo sa týka technického zabezpečenia týchto cloudových služieb, tak prevádzkovateľovi nami využívaných cloudov sú České Radiokomunikace a.s., so sídlom Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6, kedy si môžete byť istí, že aj vďaka nim sa vaše údaje spracovávajú riadne a plne v súlade s GDPR. Viac podrobností nájdete na www.cra.cz/gdpr.

Aby sme mohli naše produkty a služby neustále zlepšovať a vyvíjať v súlade s aktuálnymi požiadavkami klientov, zasielame raz za pol roka našim klientom resp. konkrétnym kontaktným osobám, ktoré u jednotlivých zákazníkov evidujeme, <541Dotazník spokojnosti. Jeho vyplnenie nie je povinné. Každú spätnú väzbu si však veľmi ceníme a vždy sa v najväčšej možnej miere snažíme do nášho vývoja reflektovať vami uvedené poznatky. Vyplnené dotazníky tak uchovávame v našom internom systéme dovtedy, než sa vyrovnáme v rámci nášho vývoja so všetkými pripomienkami a komentármi.

V prípade potreby poskytujeme aj osobnú asistenciu priamo v sídle zákazníka, o čom sa vyhotovuje listinný protokol. Jeho súčasťou sú okrem konkrétnej špecifikácie účelu návštevy aj identifikačné údaje konkrétnej fyzickej osoby, ktorá je oprávnená za svojho zamestnávateľa v danej záležitosti konať. Tieto protokoly následne uchovávame v archíve najmenej počas trvania zmluvného vzťahu s konkrétnym zákazníkom, najdlhšie však 5 rokov od skončenia plnenia zmluvy.

Všetci naši zamestnanci a ďalšie osoby, ktoré v rámci plnenia svojich oprávnení a povinností budú prichádzať do styku s osobnými údajmi, ktoré pomocou našich produktov spracovávate, prípadne ktoré nám poskytnete v nadväznosti na naše súvisiace služby (ako napr. asistenčný servis či zaslanie dopytu cez náš webový formulár), sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie týchto osobných údajov. Môžete si tak byť istí, že aj v tomto ohľade sú vaše údaje náležite chránené.

A konečne, na základe nášho oprávneného záujmu vám budeme v súvislosti so zakúpeným produktom na vybrané e-mailové adresy vašich zamestnancov či zástupcov zasielať obchodné oznámenia. Ide najčastejšie o informácie týkajúce sa aktualizácie zakúpeného systému, ponuky školenia (podrobnosti o tomto nájdete nižšie) či ponuky rozšírených služieb. Vždy však máte možnosť zasielanie obchodných oznámení jednoducho odmietnuť, vďaka čomu už nebudeme viac danú e-mailovú adresu v zozname pre obchodné oznámenia evidovať. Pri kúpe nového produktu (popr. aj v prípade súčasných produktov) máte zároveň kedykoľvek možnosť si zvoliť, či máte záujem o zasielanie noviniek a v akom rozsahu.

Školenie

V priebehu roku usporadúvame celý rad školení pre svojich zákazníkov. Často sa tak deje napr. v prípade väčších aktualizácií našich produktov alebo pri legislatívnych zmenách, ktoré môžu našich klientov vo väčšej miere zasiahnuť. Školíme však pravidelne aj na tie témy, ktoré našich klientov najviac ťažia. V súvislosti s touto agendou tak zasielame svojim klientom informačné správy o plánovaných školeniach a v prípade ich prihlásenia spracovávame identifikačné údaje konkrétnych účastníkov týchto školení vrátane ich pozície u daného klienta – právnickej osoby, ktorá je jeho zamestnávateľom. S klientmi, v prípade účasti ich zamestnancov na školení, ďalej zároveň komunikujeme v súvislosti s fakturáciou.

S cieľom doložiť faktickú prítomnosť daného pracovníka evidujeme jeho účasť prostredníctvom účastníckej listiny, kde vyžadujeme jeho podpis. Počas samotného priebehu školenia spravidla nevyhotovujeme žiadne fotografie či videá. Ak by sa však malo tak diať, budeme každého z účastníkov o tejto skutočnosti dopredu riadne informovať.

A konečne, nielen z dôvodu následného vyhotovenia certifikátu preukazujúceho úspešné absolvovanie školenia účastníkom, ale aj z dôvodu našich oprávnených záujmov najmä s cieľom chrániť naše práva, t. j. doložiť náležitý priebeh celého školenia, spracovávame údaje každého z účastníkov aj po ukončení školenia, a to na obdobie najviac troch rokov od dátumu školenia.

Cookies a ďalšie podobné technológie

Na našich stránkach používame súbory cookie, čo sú malé textové súbory umiestnené na vašom zariadení, ktoré nám umožňujú vaše zariadenie spoznať pri vašej ďalšej návšteve.

Súborov cookie existuje mnoho druhov a slúžia na rozdielne účely.

Podľa toho, kto súbory cookie na vaše zariadenie ukladá a ďalej s nimi pracuje, sa cookies delia na súbory cookie prvej strany, ktoré vytvára priamo daná internetová stránka, teda my. Tieto súbory slúžia najmä na zaistenie správneho fungovania týchto stránok. Cookies tretích strán najčastejšie slúžia na marketingové účely, ale umožňujú zároveň zdieľať obsah sociálnych sietí alebo vkladať videá. Podrobnosti sú uvedené nižšie pre jednotlivé súbory cookie, ktoré používame.

Nastavenie cookies na vašom prehľadávači

Všetky kategórie aj konkrétne jednotlivé cookies si môžete vždy nastaviť v príslušnom nastavení vo svojom prehľadávači. Ak tak však urobíte, môže sa stať, že internetové stránky nebudú správne fungovať alebo môžete byť napríklad nútení nastavovať niektoré voľby manuálne zakaždým, keď navštívite stránky. Ak nie sú niektoré cookies na stránkach povolené, môžete sa tak stretnúť s rôznymi ťažkosťami.

Nutné cookies

Ich ukladanie je nutné pre funkčnosť našich stránok a ukladajú sa v nich okrem iného informácie nutné na zabezpečenie používateľských účtov, fungovanie navigácie na našich stránkach, umožňujú zabezpečený prístup do súkromných častí nášho webu registrovaným používateľom a pod.

Bez týchto súborov nemôžu naše stránky riadne fungovať, inými slovami, nemohli by sme vám poskytnúť naše služby. Spracovanie nutných cookies teda nie je podmienené vaším súhlasom.

Tieto súbory cookie o vás nezhromažďujú žiadne informácie využiteľné na marketingové ani iné než uvedené účely.

Hoci vám to neodporúčame, môžete aj tak ukladaniu týchto cookies zabrániť, a to opustením našich stránok alebo zmenou nastavenia vo svojom prehľadávači. Všetky moderné internetové prehľadávače vám totiž umožňujú zmeniť nastavenie ukladania súborov cookie, a to napríklad tak, aby dochádzalo k prijímaniu všetkých súborov cookie, aby nedochádzalo k prijímaniu cookies od tretích strán, alebo aby nedochádzalo k vytváraniu a ukladaniu žiadnych súborov cookie. Ak zvolíte poslednú možnosť, funkčnosť vami navštevovaných stránok vrátane tejto bude značne obmedzená.

Preferenčné cookies

Umožňujú vám si naše stránky prispôsobiť svojim potrebám. Vďaka nim môžu byť vaše ďalšie návštevy príjemnejšie a produktívnejšie, pretože už budeme vedieť napríklad to, či ste nám dali súhlas s ukladaním súborov cookie, ako máte na našich stránkach nastavené vyhľadávanie, ako ste si nastavili účet, či máte nejaký tovar v košíku atď.

Podobne ako nutné súbory cookie, ani preferenčné cookies neobsahujú informácie, ktoré by mohli byť použité na marketingové účely.

Analytické cookies

Zberajú informácie o prezeraní našich stránok a následne, v ich anonymizovanej podobe s nemožnosťou vás spätne akýmkoľvek spôsobom identifikovať, nám pomáhajú porozumieť tomu, akým spôsobom si naše stránky ich návštevníci prezerajú. Získané informácie používame na to, aby sme stránky čo najviac prispôsobili vašim potrebám.

Na vykonávanie analýzy používame nástroj Google Analytics od spoločnosti Google, ktorá však nemá prístup k vašim údajom v ich neanonymizovanej podobe.

Reklamné cookies

Zberajú informácie o tom, ktoré naše produkty vás zaujali, a umožňujú nám alebo našim reklamným partnerom zobrazovať na tejto alebo iných stránkach reklamu, ktorá by pre vás mohla byť viac relevantná. Vďaka týmto cookies taktiež môžeme limitovať počet zobrazení našej reklamy na vašom zariadení a merať efektivitu našich reklamných kampaní.

Práva spojené so spracovaním osobných údajov

Hlavne máte právo nás žiadať o informácie o kategóriách spracovávaných osobných údajov, účele, období a povahe spracovania a o príjemcoch osobných údajov. Potrebné základné informácie nájdete vyššie, radi vám však zodpovieme akékoľvek vaše ďalšie otázky.

Ďalej máte právo požiadať o poskytnutie kópie spracovávaných osobných údajov. Ak sa rozhodnete svoje právo využiť, poskytneme vám kópiu zdarma do 30 dní.

Ak sa zmení niektorý z vašich nami spracovávaných osobných údajov, máte právo, aby bol tento údaj upravený. V takom prípade nám, prosím, dajte vedieť a my urobíme všetko pre to, aby boli vaše osobné údaje opravené či doplnené.

Pri naplnení podmienok stanovených relevantnými právnymi predpismi máte právo požiadať, aby vaše osobné údaje boli vymazané, prípadne ich spracovanie obmedzené.

Ak by napriek našim bezpečnostným opatreniam došlo k porušeniu zabezpečenia vašich osobných údajov a bolo by pravdepodobné, že daný prípad porušenia bude mať za následok vysoké riziko pre vaše práva a slobody, budeme vás o tom okamžite informovať a urobíme všetko pre to, aby sme akýmkoľvek negatívnym následkom zabránili.

Vždy taktiež môžete vzniesť námietku proti spracovávaniu osobných údajov, prípadne taktiež podať sťažnosť na dozornom úrade, ktorým je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov, ktorého internetové stránky nájdete na www.dataprotection.gov.sk.

 
 
Kontakt
IRESOFT s.r.o.
Copyright © IRESOFT SK s.r.o. 2002 - 2024
Všetky práva vyhradené
 
Sládkovičova 861/2, 811 06 Bratislava – mestská časť Staré mesto
Tel.: +421 220 633 215
E-mail: info@iscygnus.sk
Helpdesk, servis
Tel.: +421 220 633 216
E-mail: servis@iscygnus.sk
ISO Certifikácie

ISO 9001

ISO 27001

ISO 20000-1